Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houtbouw Jan Theuns
Electronicaweg 39
9503 GA Stadskanaal

 

 

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

  1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Houtbouw Jan Theuns, gevestigd te Stadskanaal, hierna te noemen Theuns.
  2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Theuns zijn algemene voorwaarden.
  3. Bijzondere van de voorwaarden Theuns afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk ( regie ) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1         Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met impressietekening(en ). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2-2         Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2-3         Tenzij anders is overeengekomen is Theuns gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1         Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3-2         Mondelinge aanbiedingen door Theuns of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Theuns binden de laatste niet, voor zover ze door Theuns niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1         De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Theuns door zijn schriftelijke bevestiging.

5-2         Elke met Theuns aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Theuns van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Theuns zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3         Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Theuns bij de aanbesteding verstrekt, zijn voor Theuns niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden.

6-1         Theuns aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6-2         Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Theuns onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6-3         Algemene voorwaarden worden slechts door Theuns aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1         Op alle door Theuns verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Theuns.

7-2         De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Theuns en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3         Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Theuns om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Theuns.

8-1         Theuns is verplicht zich het opgedragen werk naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8-2         Theuns aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1         De opdrachtgever zorgt ervoor dat Theuns tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen ( zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz. ), zo nodig in overleg met Theuns.
 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
 6. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2         De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3         Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1      In alle gevallen wordt door Theuns onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie.
Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2      Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Theuns, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

                Opdrachtgever machtigt Theuns om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen.

12-1      Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

12-2      Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

12-3      Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 13 Materialen.

13-1      Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13-2      Goederen die Theuns tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

13-3      Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen ( b.v. kleine modelveranderingen ) van of aan de door Theuns door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14 Meer- minderwerk.

14-1      Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14-2      Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14-3      Door Theuns te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14-4      De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Annuleren.

15-1      Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Theuns reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Theuns gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Theuns als schadeloosstelling verschuldigd zijn he bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Theuns te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

15-2      Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Theuns zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

15-3      Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Theuns schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Opleveringstermijnen.

16-1      De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Theuns schriftelijk in gebreke te stellen.

16-2      De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Theuns geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

16-3      Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 17 Oplevering.

17-1      Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarom Theuns dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.

17-2      Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke door Theuns niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “ Overmacht “ genoemd.

Artikel 18. Reclame

18-1      Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Theuns terstond schriftelijk op de hoogte brengen.

18-2      Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Theuns wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-3      Theuns dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-4      Indien de reclame naar het oordeel van Theuns juist is, zal Theuns hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid.

19-1      Theuns is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirecte gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omgeschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastende ongedierte en dergelijke;
 5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

19-2      Theuns is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Theuns of van hen, die door Theuns te werk zijn gesteld op de aan Theuns opgedragen werk(en).

19-3      Theuns zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

19-4      Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Theuns.

Artikel 20 Overmacht.

20-1      Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Theuns of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Theuns, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Theuns, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Theuns overmacht op, die Theuns ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20-2      Theuns is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1      Zolang Theuns geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot uitvoering van werk of van koop/ verkoop (  inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen ) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Theuns.

21-2      Theuns heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21-3      Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1      Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Theuns ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-2      De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Theuns eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Theuns op de opdrachtgever heeft, ter stond opeisbaar zijn.

Artikel 23 Betaling.

23-1      Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 5 dagen voor particulieren en 30 dagen voor zakelijke klanten, na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2      Theuns is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23-3      Theuns is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-4      De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

            Factuurbedrag                                        Percentage incassokosten

Over de eerste € 2.500                      15%, met een minimum van € 40

Over de volgende € 2.500                  10%

Over de volgende € 5.000                  5%

Over de volgende € 190.000              1%

Over de rest van het bedrag              0,5%, met een maximum van € 6.775

 

Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten van juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Theuns zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door Theuns gesloten overeenkomst en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.

25-1       Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder         begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van

de vestigingsplaats van Theuns, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

25-2       De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat het recht van Theuns onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de  Bouwbedrijven in Nederland.

Houtbouw Jan Theuns is geregistreerd bij de KVK onder nummer 02070462